POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Postanowienia ogólne

  2. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

  3. Cele przetwarzania danych osobowych i okres ich przetwarzania:

  3.1. Korzystanie przez użytkowników z platformy i świadczenie usług superwnuka na podstawie ogólnych warunków

  3.2. Obsługa reklamacji

  3.3. Cele marketingowe

  3.4. Cele prawne

  3.5. Otrzymywanie informacji o dostępności usług superwnuka na wskazanym obszarze geograficznym

  3.6. Cele analityczne

  3.7. Zapisywanie i wykorzystywania danych w postaci plików localstorage

  4. Odbiorcy danych osobowych

  5. Prawa osób, których dane dotyczą

  6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  7. Wykorzystywanie plików localstorage i plików cookies

  7.1. Pliki localstorage

  7.2. Pliki cookies osób trzecich

  7.3. Zmiana ustawień dotyczących localstorage lub cookies

  8. Zmiany polityki prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa w jaki sposób Superwnuk dba o dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej Superwnuka, powiązanych z nią aplikacji (zwane dalej łącznie Platformą) oraz w związku ze świadczeniem przez Superwnuka Usług określonych w Ogólnych Warunkach (https://superwnuk.pl/prawo/regulamin). Ponadto niniejsza Polityka określa zakres przetwarzanych danych osobowych i okres ich przetwarzania oraz wskazuje prawa osób, których dane przetwarzamy.

  Wszelkie dane osobowe są przetwarzane, gromadzone i przechowywane przez Superwnuka zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (zwanego dalej RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

  Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych dotyczy wszystkich Użytkowników Platformy:

  • Opiekunów – osób, dla których, świadcząc usługi pośrednictwa, Superwnuk pozyskuje Klientów w celu świadczenia przez Opiekunów usług opieki;
  • Klientów – osób poszukujących i zamawiających usługi opieki za pośrednictwem Platformy.

  Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych dotyczy także Seniorów, na rzecz których są zamawiane i świadczone usługi opieki za pośrednictwem Platformy.

 3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE
 4. Administratorem Danych Osobowych jest spółka pod firmą Koindeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-325), przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74/121, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000831882, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7162828738 (zwana dalej Administratorem Danych lub Superwnukiem).

  Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy:

  1. mailowo: kontakt@superwnuk.pl;
  2. pisemnie na adres siedziby: ul. Droga Męczenników Majdanka 74/121, 20-325 Lublin

 5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZETWARZANIA:
 6. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PLATFORMY I ŚWIADCZENIE USŁUG SUPERWNUKA NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW
 7. Superwnuk gromadzi i przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników oraz umożliwienia Użytkownikom korzystania z Platformy. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych (poza danymi, które Użytkownik może podać dobrowolnie i które nie są oznaczone jako wymagane przez Superwnuka) uniemożliwi zawarcie umowy z Superwnukiem i korzystanie z usług Superwnuka oraz Platformy.

  Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników przechowywane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Superwnukiem.

  W ramach świadczenia Usług wyszczególnione zostały następujące cele przetwarzania danych osobowych:

 8. Rejestracja Konta Użytkownika
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu utworzenia Konta Użytkownika (Konta Klienta lub Konta Opiekuna) jest przepis art. 6 ust. 1 lit b RODO, to jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy.

 10. Dodanie przez Opiekuna informacji na Koncie Opiekuna i weryfikacja Opiekuna
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu dodania na Koncie Opiekuna informacji wymaganych przez Superwnuka i weryfikacji Opiekuna jest przepis art. 6 ust. 1 lit b RODO, to jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy. Dane wymagane przez Superwnuka są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług Superwnuka w zakresie pośredniczenia na rzecz Opiekunów w zawieraniu umów opieki.

  Pozostałe dane osobowe dodane do Konta Opiekuna (niewymagane obowiązkowo przez Superwnuka), Superwnuk będzie przetwarzał na podstawie zgody wyrażonej przez Opiekuna, to jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Opiekun może zdecydować się dobrowolnie podać następujące dane osobowe:

  • informacja o aktualnym szczepieniu przeciw COVID-19,
  • inne informacje „o sobie” na Koncie Opiekuna.

 12. Poszukiwanie przez Klientów opiekunów i zamawianie usług opieki
 13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia Klientom poszukiwania przez Klientów opiekunów i zamawiania usług opieki jest:

  • w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia:
   • wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia w celu świadczenia Usług Superwnuka w zakresie poszukiwania dla tej osoby opiekuna i zamówienia usług opieki, to jest przepis art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, albo
   • niezbędność przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (Seniora), a osoba, której dane dotyczą (Senior) jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, to jest przepis art. 9 ust. 2 lit. c) RODO.
  • w zakresie pozostałych danych osobowych:
   • gdy usługi Opieki mają być świadczone na rzecz Klienta – przepis art. 6 ust. 1 lit b RODO, to jest wykonanie Umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez umożliwienie Klientom poszukiwania opiekunów, wystawiania ofert opieki i zamawiania usług opieki za pośrednictwem Platformy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy;
   • gdy usługi Opieki mają być świadczone na rzecz innej osoby niż Klient (na rzecz Seniora) – wyraźna zgoda Seniora na przetwarzanie jego danych osobowych w celu poszukiwania opiekuna dla tej osoby i zamawiania usług opieki, to jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, albo
   • niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (Seniora), to jest przepis art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;

  W przypadku, gdy Klient poszukuje Opiekuna nie dla siebie, tylko dla Seniora, na podstawie Ogólnych Warunków Klient, przed podaniem danych osobowych Seniora zobowiązany jest do uzyskania od Seniora wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących zdrowia i pozostałych danych osobowych . Na podstawie Ogólnych Warunków Klient zobowiązany jest w takim przypadku przedłożyć Seniorowi która jest załączona u dołu tego dokumentu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Senior jest fizycznie lub prawnie niezdolny do wyrażenia zgody.

 14. Pośredniczenie w rozliczeniach z tytułu Umowy Opieki, monitorowaniu wykonania Umowy Opieki, rozwiązywaniu potencjalnych problemów powstałych w związku ze świadczeniem Usług Opieki, obsługa Użytkowników
 15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu pośredniczenia w rozliczeniach z tytułu Umowy Opieki, monitorowaniu wykonania Umowy Opieki, rozwiązywaniu potencjalnych problemów powstałych w związku ze świadczeniem usług opieki oraz w celu obsługi Użytkowników jest:

  • w zakresie danych osobowych Opiekunów: przepis art. 6 ust. 1 lit b RODO, to jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy,
  • w zakresie danych osobowych Klientów lub Seniorów: przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Superwnuka, którym jest realizacja Usług Superwnuka.

 16. Umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami
 17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy Użytkownikami jest przepis art. 6 ust. 1 lit b RODO, to jest wykonanie Umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy. Jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania usług Superwnuka.

 18. OBSŁUGA REKLAMACJI
 19. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu obsługi reklamacji jest przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO, to jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, polegającego na obowiązku rozpatrzenia reklamacji. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

 20. CELE MARKETINGOWE
 21. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, ofertach i działaniach marketingowych. W takim przypadku Superwnuk będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego swoich produktów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgoda Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub do czasu zdezaktualizowania danych.

 22. CELE PRAWNE
 23. Supernuk przetwarza dane osobowe w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, to jest w celu archiwizacji podatkowej i księgowej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, to jest co do zasady 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

  Ponadto Superwnuk przetwarza dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych przez Użytkowników z Superwnukiem umów o świadczenie Usług Superwnuka. Podstawą przetwarzania danych w tym celu są prawnie uzasadnione interesy Superwnuka, to jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń Superwnuka, to jest co do zasady przez okres 3 lat lub 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 24. OTRZYMYWANIE INFORMACJI O DOSTĘPNOŚCI USŁUG SUPERWNUKA NA WSKAZANYM OBSZARZE GEOGRAFICZNYM
 25. Potencjalny Użytkownik Platformy może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o udostępnieniu usług Superwnuka na wskazanym przez potencjalnego Użytkownika Platformy obszarze geograficznym. Wyrażenie zgody następuje poprzez podanie danych osobowych potencjalnego Użytkownika oraz dobrowolne kliknięcie przycisku powodującego zapisanie do systemu powiadomień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Potencjalny użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub do czasu zdezaktualizowania danych.

 26. CELE ANALITYCZNE
 27. Superwnuk przetwarza dane osobowe Użytkowników i potencjalnych użytkowników Platformy w celach analitycznych poprzez analizę danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez Cookies podmiotów trzecich – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Superwnuka polegającego na badaniu aktywności Użytkowników na Platformie, to jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub do czasu zdezaktualizowania danych.

 28. ZAPISYWANIE I WYKORZYSTYWANIA DANYCH W POSTACI PLIKÓW LOCALSTORAGE
 29. W celu prawidłowego funkcjonowania Platformy, Superwnuk wykorzystuje pliki LocalStorage opisane szczegółowo pkt 7 Polityki Prywatności – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Superwnuka polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Platformy Superwnuk, to jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub do czasu zdezaktualizowania danych.

  Pliki LocalStorage mogą zawierać następujące dane osobowe użytkowników: imię Seniora, wiek Seniora, adres Seniora, miejsce, w którym usługi opieki będą wykonywane, adres e-mail Użytkownika;

 30. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 31. Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie koniecznym i niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

  Dane osobowe mogą być przekazywane między innymi:

  1. innym Użytkownikom – w zakresie niezbędnym do podjęcia negocjacji zmierzających do zawarcia Umowy Opieki, wykonania Umowy Opieki, dokonania rozliczeń, itp.
  2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie Platformy, takie jak: Zoom, Google Maps, Google Cloud;
  3. dostawcom usług marketingowych;
  4. dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych;
  5. dostawcom umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzające.

  Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak istniałaby konieczność przekazania danych poza EOG ze względu na współpracę z określonymi usługodawcami lub partnerami biznesowym Administratora Danych, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Google – przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych), dane osobowe będą przekazywane tylko na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 32. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 33. Z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyjątków ustanowionych przez ustawowe przepisy o ochronie danych, osoby, których dane dotyczą mają następujące prawa:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych;
  4. żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych;
  6. przenoszenia swoich Danych Osobowych;
  7. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 34. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
 35. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych może być stosowane w celu dopasowania Opiekuna do Klienta przy użyciu wielokryterialnej metody analizy decyzyjnej w oparciu, w szczególności, choć nie wyłącznie: o lokalizację miejsca świadczenia usług opieki, zgodność kompetencji, doświadczenia i dostępności Opiekuna z potrzebami Seniora wskazanymi w ofercie na potrzeby zamawianej usługi Opieki.

 36. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW LOCALSTORAGE I PLIKÓW COOKIES
 37. Wykorzystujemy pliki LocalStorage, które są niezbędne dla prawidłowego działania Platformy oraz pliki Cookies podmiotów trzecich. Każda osoba odwiedzająca Platformę ma możliwość ustawienia preferencji w zakresie stosowania plików Cookies.

 38. Pliki LocalStorage
 39. Pliki LocalStorage są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz realizacji jej podstawowych funkcji, między innymi takich jak nawigacja na Stronie, dopasowywanie ofert dotyczących opieki, możliwość rejestrowania się na Stronie. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików.

  Superwnuk wykorzystuje następujące rodzaje plików LocalStorage:

  1. pliki niezbędne do tworzenia dopasowanej oferty usług opieki: w ramach tych plików przechowywane są informacje takie jak, np. wiek seniora, imię seniora, adres seniora, częstotliwość poszukiwanej opieki, wymagane rodzaje usług;
  2. pliki niezbędne do założenia konta klienta - w ramach tych plików przechowywane są informacje takie jak, np. adres email klienta podany przy rejestracji;
  3. pliki techniczne niezbędne do funkcjonowania witryny - w ramach tych plików przechowywane są informacje takie jak, np. ustawienia wybrane przez użytkownika, język wybrany przez użytkownika, wciśnięte przyciski i wybrane opcje;
  4. pliki niezbędne do bezpiecznego połączenia z usługą - w ramach tych plików przechowywane są informacje takie jak, np. wartości tokenów bezpieczeństwa;
  5. pliki niezbędne do założenia konta Opiekuna na Platformie - - w ramach tych plików przechowywane są informacje takie jak, np. adres email, miejsce, w którym Opiekun poszukuje ofert opieki.

 40. Pliki Cookies osób trzecich
 41. Współpracujemy z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików Cookies lub innych podobnych znaczników internetowych. Zgoda na zapisywanie plików Cookies osób trzecich jest dobrowolna i nie uniemożliwia w żaden sposób korzystanie z Platformy. O zgodę na wykorzystywanie plików Cookies pytamy podczas wizyty na Platformie Superwnuka. W każdym momencie możliwe jest również dokonanie zmiany w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików Cookies i ich wyłączenie lub ograniczenie.

  W ramach Platformy Superwnuk wykorzystywane są następujące pliki Cookies osób trzecich:

  Google Analytics

  Superwnuk korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC w celu analizy statystyk Platformy i analizy sposobu korzystania Użytkowników z Platformy. Cookies wykorzystywane przez Google Analytics używane mogą być także w celach reklamowych i remarketingu.

  Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies wykorzystywanych przez Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 42. Zmiana ustawień dotyczących LocalStorage lub Cookies
 43. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki LocalStorage lub Cookies lub uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w plikach LocalStorage i Cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta (informacje o szczegółowym sposobie usunięcia plików lub sposobie ich przeglądania należy uzyskać od dostawcy przeglądarki).

  Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 44. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 45. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w całości lub w dowolnej części, w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

  Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili opublikowania na Platformie.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  O PRZETWARZANIU DANYCH SENIORÓW

  W związku z pozyskaniem Pana/Pani danych osobowych w wyniku udostępnienia Pana/Pani danych przez upoważnioną osobę na Platformie Superwnuk (https://superwnuk.pl) w celu poszukiwania przez tą osobę dla Pana/Pani opiekuna do świadczenia na Pana/Pani rzecz określonych usług opieki, na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż

  ADMINISTRATOREM DANYCH jest spółka pod firmą Koindeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-325), przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74/121, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000831882, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7162828738 (zwana dalej Administratorem lub Superwnukiem).

  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM możliwy jest mailowo na adres: kontakt@superwnuk.pl lub pisemnie na adres siedziby: Lublin (kod pocztowy: 20-325), ul. Droga Męczenników Majdanka 74/121.

  PRZETWARZANE SĄ NASTĘPUJĄCE PANA/PANI DANE OSOBOWE: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania (jeżeli jest nim miejsce świadczenia zamówionych usług opieki), stan zdrowia, w tym informacje o problemach zdrowotnych, chorobach, problemach ze wzorkiem lub słuchem, przebytych urazach, poziom sprawności fizycznej, inne informacje, jeżeli zostały podane takie jak: dotychczasowe doświadczenie zawodowe, zainteresowania.

  CELEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

  1. Świadczenie przez Administratora Usług w ramach Platformy Superwnuk poprzez umożliwienie poszukiwania opiekunów i zamawiania usług opieki. Podstawą prawną jest:
  • w zakresie danych szczególnych kategorii (dotyczących zdrowia): wyraźna zgoda Pana/Pani (przekazana nam przez osobę zawierającą na Pana/Pani rzecz umowę - Klienta), na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia Usług Superwnuka w zakresie umożliwienia poszukiwania opiekunów i zamawiania usług opieki, to jest przepis art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
  • w zakresie pozostałych danych: wyraźna zgoda Pana/Pani (przekazana nam przez osobę zawierającą na Pana/Pani rzecz umowę - Klienta) na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia poszukiwania opiekunów i zawierania usług opieki, to jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Dane osobowe przetwarzane w tym celu przechowywane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Superwnukiem.

  1. Obsługa reklamacji. Podstawą prawną jest przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, to jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, polegającego na obowiązku rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
  2. Cele prawne: dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych przez Klientów z Superwnukiem umów o świadczenie Usług Superwnuka. Podstawą przetwarzania danych w tym celu są prawnie uzasadnione interesy Superwnuka, to jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i przepis art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń Superwnuka, to jest co do zasady przez okres 3 lub 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

  ODBIORCAMI DANYCH OSOBOWYCH mogą być:

  1. Opiekunowie – w zakresie niezbędnym do podjęcia negocjacji zmierzających do zawarcia Umowy Opieki, wykonania Umowy Opieki, dokonania rozliczeń, itp.
  2. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie Platformy, Zoom, Google Maps, Google Cloud;
  3. dostawcy usług marketingowych;
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych.

  Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak istniałaby konieczność przekazania danych poza EOG ze względu na współpracę z określonymi usługodawcami lub partnerami biznesowym Administratora Danych, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane osobowe będą przekazywane tylko na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zawierających standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  POSIADA PAN/PANI PRAWO dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  ZAUTOMATYZOWANIE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH może być stosowane do Pana/Pani danych osobowych, jednak nie

  będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych może być stosowane w celu dopasowania Opiekuna do Pana/Pani potrzeb przy użyciu wielokryterialnej metody analizy decyzyjnej w oparciu, w szczególności, choć nie wyłącznie: o lokalizację miejsca świadczenia usług opieki, zgodność kompetencji, doświadczenia i dostępności Opiekuna z Pana/Pani potrzebami wskazanymi w ofercie na potrzeby zamawianej usługi Opieki.